10.11.2023 TARİHLİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (ÖNCELİKLİ ALAN) ALIM İLANI

Başvuru Yapılamaz

Son Başvuru Tarihi: 24.11.2023

23 Açık Kontenjan
10.11.2023 tarih ve ........... sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim elemanı alımı ilanına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu ilana başvuru yapmak için ilgili pozisyon üzerine tıklayınız. İlana son başvuru tarihi 24.11.2023 tarihidir. İlgili birim "Giriş Sınavı Jürisi" tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda başvurunuza ilişkin yüklediğiniz belgelerin onaylanıp onaylanmadığını bu sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Tüm belgeleriniz onaylandığında başvurunuz kabul edilmiştir.
ÖNEMLİ NOT: https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden yüklemiş olduğunuz belgelerin ve başvurunuzun kabul edilip edilmediğini ilgili sistemdeki sayfanızdan takip etmeniz gerekmektedir. Eksik veya hatalı evraklar nedeniyle red edilen başvurulara ilişkin ilgili belgelerin yeniden düzenlenerek sisteme girilmesi gerekmektedir.
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen tarihte ilgili birim web sayfasında yayımlanacaktır.
Diğer sorularınız için ilanın çıkıldığı ilgili birim ile irtibata geçiniz.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (ÖNCELİKLİ ALAN) ALIM İLANI

          Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Yükseköğretim Kurulunun 2023 yılı için belirlediği öncelkli alanlar için Araştırma Görevlisi alınacaktır.

          Tüm başvurular e-devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

A) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

İlan edilen kadro pozisyonunun başvuru şartlarına göre çeşitlilik gösterebilecek olup istenecek belgeler;

1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.

2. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: E-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.

3. ÖZGEÇMİŞ: Sisteme PDF formatında yüklenecektir.

4. ASKERLİK DURUM BELGESİ: Sadece Erkek Adaylar için zorunludur. E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.

5. MEZUNİYET BELGELERİ: E-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.

6. ÖĞRENCİ BELGESİ: E-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi geçerlidir.

7. TRANSKRİPT: Lisans Eğitimi ile ilgili E-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belge geçerlidir.

8. ALES BELGESİ: E-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak belge geçerlidir. Sorgulama kodu okunabilir olmalıdır.

9. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

10. YABANCI DİL BELGESİ : YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Dil Belgesi olması zorunludur. Sorgulama kodu okunabilir olmalıdır. E-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.

11. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.

12. TECRÜBE DURUMUNU GÖSTERİR BELGE: İlan edilen kadronun başvuru şartına bağlı olarak alınacak onaylı belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

13. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. E-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)

14. ADLİ SİCİL KAYDI BELGESİ: E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.

B) AÇIKLAMALAR:

1. Atanmaya hak kazanan adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter onaylı suretini ilanın çıkıldığı birime ibraz etmeleri gerekmektedir.

2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ilanın çıkıldığı birime ibraz edilmesi gerekmektedir.

C) MUAFİYET:

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Muafiyet başlıklı 14. maddesinin;

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. hükümü kapsamında merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

D) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR:

1. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

3. Son başvuru tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür. (son başvuru günü saat:17:00’de ilan başvuru sistemi kapanacaktır.)

4. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

5. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

7. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.

8. Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

9. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde ilanda belirtilen internet sitesinde yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

10. 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen Araştırma Görevlilerinden 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri tekrar başlatılanların Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. Yükseköğretim Kurulunun belirlediği öncelikli alanlar için Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği Lisansüstü programa en geç iki yerleştirme dönemi sonunda yerleşemeyen ve/veya Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içinde eğitimini tamamlamayanların kadroyla ilişiği kesilir.

13. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

14. İdarenin İlan ve Sınav Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

E) BAŞVURU TAKVİMİ:

Duyuru Başlama Tarihi:

10.11.2023

Son Başvuru Tarihi:

24.11.2023

Ön Değerlendirme Tarihi:

01.12.2023

Giriş Sınav Tarihi:

08.12.2023

Sonuç Açıklama Tarihi:

15.12.2023

1 Kişi

ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ/FARMAKOGNOZİ

Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan)
4. Derece
Başvuru Şartları
Eczacılık fakültesi mezunu olmak, farmakognozi alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak, doğal maddelerin moleküler düzeyde biyolojik etkileri konusunda çalışmaları olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca moleküler farmakoloji, ilaç araştırmaları ve aşı konularında çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi
BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi

ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ/FARMAKOLOJİ

Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan)
4. Derece
Başvuru Şartları
Eczacılık fakültesi mezunu olmak, farmakoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak, kemoterapötikler ile indüklenen hücresel senesens alanında araştırma yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca moleküler farmakoloji, ilaç araştırmaları ve aşı konularında çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi
Başvuru Şartları
Eczacılık fakültesi mezunu olmak, farmasötik toksikoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak, ilaç veya aşı veya moleküler farmakoloji alanlarında moleküler toksikoloji veya genotoksisite veya immunotoksikoloji konularını kapsayan çalışmaları olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca moleküler farmakoloji, ilaç araştırmaları ve aşı konularında çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi
BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi

ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK TEKNOLOJİSİ/FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ

Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan)
4. Derece
Başvuru Şartları
Eczacılık fakültesi mezunu olmak, farmasötik teknoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak, farmasötik biyoteknoloji alanında ilaç araştırmaları yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca moleküler farmakoloji, ilaç araştırmaları ve aşı konularında çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi
BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi

ECZACILIK FAKÜLTESİ/ECZACILIK TEKNOLOJİSİ/FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan)
4. Derece
Başvuru Şartları
Eczacılık fakültesi mezunu olmak, farmasötik teknoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak, ilaç formülasyonu alanında çalışmaları olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca moleküler farmakoloji, ilaç araştırmaları ve aşı konularında çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi
BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi

FEN FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ/BİYOTEKNOLOJİ

Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan)
4. Derece
Başvuru Şartları
Fakültelerin biyoloji bölümünden mezun olmak, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca biyoteknoloji konusunda çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
2 Kişi

FEN FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan)
4. Derece
Başvuru Şartları
Fakültelerin biyoloji bölümünden mezun olmak, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca moleküler biyoloji ve genetik konusunda çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi
Başvuru Şartları
Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği lisans mezunu olmak, bilgisayar mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca blok zincir ve teknolojileri ve sanal evren (metaverse) konularında çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi
Başvuru Şartları
Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği lisans mezunu olmak, bilgisayar mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca veri bilimi (büyük veri, veri madenciliği, veri depolama, veri analitiği, örüntü tanıma) ve bulut bilişim konularında çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi
Başvuru Şartları
İnşaat mühendisliği lisans mezunu olmak, inşaat mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca inşaat mühendisliği (deprem teknolojileri; yapı; yapı malzemeleri; yapım yönetimi) konularında çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi
Başvuru Şartları
Makina mühendisliği lisans mezunu olmak, makina mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca savunma teknolojileri konusunda çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi
Başvuru Şartları
Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak, bilgisayar mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca siber güvenlik, kriptoloji konularında çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Başvuru Şartları
Elektrik-elektronik mühendisliği lisans mezunu olmak, elektrik-elektronik mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca sensör teknolojileri konularında çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Başvuru Şartları
Enerji sistemleri mühendisliği lisans mezunu olmak, enerji sistemleri mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca yenilenebilir enerji ve enerji depolama konularında çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan)
4. Derece
Başvuru Şartları
İnşaat mühendisliği lisans mezunu olmak, inşaat mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca inşaat mühendisliği (deprem teknolojileri; yapı; yapı malzemeleri; yapım yönetimi) konularında çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Başvuru Şartları
Metalurji ve malzeme mühendisliği lisans mezunu olmak, metalurji ve malzeme mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca akıllı ve yenilikçi malzemeler konularında çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Başvuru Şartları
Metalurji ve malzeme mühendisliği lisans mezunu olmak, metalurji ve malzeme mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca seramik ve kompozit malzemeler konularında çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi
Başvuru Şartları
Otomotiv, elektrik-elektronik veya bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca otonom araç teknolojisi ve elektrikli araçlar konularında çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi
Başvuru Şartları
Otomotiv veya makine mühendisliği lisans mezunu olmak, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca motor teknolojileri konularında çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ/FOTONİK/FOTONİK

Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan)
4. Derece
Başvuru Şartları
Fotonik, fizik, fizik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak, bu alanların birinde veya fotonik bilimi ve mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca optik, elektrooptik ve fotonik konularında çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Başvuru Şartları
Yönetim bilişim sistemleri veya yazılım mühendisliği bölümlerinden örgün eğitimle lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. Not: Bu kapsamda istihdam edilecek olanlar yalnızca eğitimde dijitalleşme konusunda çalışmalar yürütecektir.
Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.