10.11.2023 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Başvuru Yapılamaz

Son Başvuru Tarihi: 24.11.2023

7 Açık Kontenjan
10.11.2023 tarih ve ........... sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim elemanı alımı ilanına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu ilana başvuru yapmak için ilgili pozisyon üzerine tıklayınız. İlana son başvuru tarihi 24.11.2023 tarihidir. İlgili birim "Giriş Sınavı Jürisi" tarafından yapılacak ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen tarihte ilgili birim web sayfasında yayımlanacaktır.
Diğer sorularınız için ilanın çıkıldığı ilgili birim ile irtibata geçiniz.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

          Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

          Tüm başvurular e-devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

A) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

İlan edilen kadro pozisyonunun başvuru şartlarına göre çeşitlilik gösterebilecek olup istenecek belgeler;

1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.

2. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: E-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.

3. ÖZGEÇMİŞ: Sisteme PDF formatında yüklenecektir.

4. ASKERLİK DURUM BELGESİ: Sadece Erkek Adaylar için zorunludur. E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.

5. MEZUNİYET BELGELERİ: E-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.

6. ÖĞRENCİ BELGESİ: E-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi geçerlidir.

7. TRANSKRİPT: Lisans Eğitimi ile ilgili E-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belge geçerlidir.

8. ALES BELGESİ: E-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak belge geçerlidir. Sorgulama kodu okunabilir olmalıdır.

9. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

10. YABANCI DİL BELGESİ : YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Dil Belgesi olması zorunludur. Sorgulama kodu okunabilir olmalıdır. E-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.

11. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.

12. TECRÜBE DURUMUNU GÖSTERİR BELGE: İlan edilen kadronun başvuru şartına bağlı olarak alınacak onaylı belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

13. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. E-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)

14. ADLİ SİCİL KAYDI BELGESİ: E-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.

B) AÇIKLAMALAR:

1. Atanmaya hak kazanan adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter onaylı suretini ilanın çıkıldığı birime ibraz etmeleri gerekmektedir.

2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ilanın çıkıldığı birime ibraz edilmesi gerekmektedir.

C) MUAFİYET:

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Muafiyet başlıklı 14. maddesinin;

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

hükümü kapsamında merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR:

1. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2. Son başvuru tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

3. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

4. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.

7. Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

8. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde ilanda belirtilen internet sitesinde yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9. 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen Araştırma Görevlilerinden 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri tekrar başlatılanların Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir

12. İdarenin İlan ve Sınav Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

E) BAŞVURU TAKVİMİ:

 

 

Duyuru Başlama Tarihi:

10.11.2023

Son Başvuru Tarihi:

24.11.2023

Ön Değerlendirme Tarihi:

01.12.2023

Giriş Sınav Tarihi:

08.12.2023

Sonuç Açıklama Tarihi:

15.12.2023

Başvuru Şartları
Eğitim programları ve öğretim, eğitim teknolojisi, eğitimin sosyal ve tarihi temelleri programlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Başvuru Şartları
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans mezunu olmak, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Başvuru Şartları
İlköğretim matematik öğretmenliği lisans mezunu olmak, ilköğretim matematik eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi

REKTÖRLÜK/BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı)
4. Derece
Başvuru Şartları
Bilgisayar mühendisliği lisans, bilgi güvenliği mühendisliği tezli yüksek lisans mezunu olmak, siber güvenlikte derin öğrenme yaklaşımlarının uygulanması konusunda çalışmaları olmak, belgelemek kaydıyla; ISO27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi temel eğitimi ve sızma testi uzmanı eğitimlerini almış olmak.
Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
YÜKSEK LİSANS BELGESİ
SERTİFİKA VEYA YETERLİLİK BELGESİ
BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Başvuru Şartları
Felsefe grubu öğretmenliği lisans, felsefe grubu eğitimi yüksek lisans ve doktora mezunu olmak, yükseköğretim kurumlarında en az 5 (beş) yıl kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve alanında uzman akademisyenlerle öğrencilerin bir araya gelmesi görevlerini yürütmüş olmak.
Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
YÜKSEK LİSANS BELGESİ
DOKTORA BELGESİ
Tecrübe/Deneyim Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi
Başvuru Şartları
Fotonik, fizik, fizik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak, bu alanların birinde veya fotonik bilimi ve mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU/YABANCI DİLLER/YABANCI DİLLER

Öğretim Görevlisi (Ders Veren)
4. Derece
Başvuru Şartları
İlahiyat lisans, temel İslam bilimleri (Arap dili ve belagatı) tezli yüksek lisans mezunu olmak, yükseköğretim kurumlarında en az 2 (iki) yıl çalışma deneyimi olmak.
Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
Özgeçmiş
FOTOĞRAF
Nüfus Kayıt Örneği
Askerlik durum belgesi
Adli Sicil Kaydı
Yabancı Dil Belgesi (S)
YABANCI DİL BELGESİ
ALES (S)
ALES Sonuç Belgesi
Hizmet belgesi
Mezuniyet Bilgisi (s)
LİSANS BELGESİ
Transkript
YÜKSEK LİSANS BELGESİ
Tecrübe/Deneyim Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.