657 S.K. 4/B MADDESİ UYARINCA 19 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Son Başvuru Tarihi 28.06.2024
19 Açık Kontenjan  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI Üniversitemiz Birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 19 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

POZİSYON NO

POZİSYON

BÜTÇE

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANILAN NİTELİKLER

KADRO SAYISI

1

Avukat

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P3

- Hukuk lisans programından mezun olmak.

- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak.

- KPSS puanı 65 ve üzeri olmak.

- İlana son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. (28/06/1994 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar)

- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilânın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

- Avukatlık stajı hariç en az 1 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek.

- Sağlık Hukuku Eğitim Sertifikasına,

- İş Hukukunda İş Güvencesi ve İşe İade Süreçleri Eğitim Sertifikasına,

- İhale Uzmanlığı Eğitim Sertifikasına,

- Kamu İhale Hukuku Eğitim Sertifikasına,

- KVKK Uzmanlığı Eğitim Sertifikasına,

- Kişisel Verileri Koruma Hukuku Eğitim Sertifikasına sahip olmak.

1

2

Büro Personeli

(Muhasebe)

DÖNER

SERMAYE

KPSS/P93

- Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak.

- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.

6

3

Fizyoterapist

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P3

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.

- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.

1

4

Hemşire

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P3

- Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.

- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.

- Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

3

5

Hemşire

(Diyaliz)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P3

- Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.

- Geçerliliği devam eden Sağlık Bakanlığı onaylı Hemodiyaliz Sertifikasına sahip olmak.

- Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hemodiyaliz hemşiresi olarak çalışmış olmak.

- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.

- Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

1

6

Sağlık Teknikeri

(Tıbbi Sekreter)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P93

- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.

2

7

Sağlık Teknikeri

(Diş Protezi)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P93

- Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.

- Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde laboratuvar ortamında tam ve kısmi protezler, ortodontik model, base, aparey ve porselen kaplamalarda dahil olmak üzere diş protezlerini, ortodonti apareylerini ve modellerini hazırlama görevlerini yürütecektir.

1

8

Teknisyen (İklimlendirme)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P94

- Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.
- Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapacaktır.

1

9

Teknisyen

(Yapı Yüzey Kaplama)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P94

- Ortaöğretim kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak.

- Belgelendirmek kaydıyla, Yapı Yüzey Kaplama alanında MEB onaylı ustalık belgesi, kalfalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. ( Belgelemek kaydıyla İnşaat Teknolojisi alanının Yapı Yüzey Kaplama dalından mezun olanlar için ustalık, kalfalık veya mesleki yeterlilik belgesi aramaz.)

2

10

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

(Kadın/Erkek)

ÖZEL BÜTÇE

KPSS/P94

- Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.

- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.
- Sağlık kuruluşlarından alınacak (güncel tarihli) raporla boyu, erkeklerde 175 cm’ den kısa, kadınlarda ise 165 cm’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak. (Örnek; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
- Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış ve geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
- Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip olmak. (Adaylar yerleştikten sonra istenecektir.)
- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
- 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak.
- Üniversitemize bağlı bütün birimlerde görevlendirilir.

1

 

 

 

 

TOPLAM:

19

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. (26.01.2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7433 sayılı kanunla gelen değişiklik)" hükmüne aykırılık teşkil etmemek.
 5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Özel Şartlar

 1. Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 2. Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
 3. Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliğini yapmış, muaf veya tecil ettirmiş olmak.)
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarının açıklamasında belirtilen “Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak” ifadesine ilişkin 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 5. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belgeye sahip olmak.
 6. Sertifikaların eğitim sertifikası olması gerekmektedir. Katılım belgeleri kabul edilmeyecektir.
 7. Avukat pozisyonu için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. Maddesine eklenen (RG-7/7/2022-31889-CK-2022/310/1) Ek fıkra “Yükseköğretim Kurulunca Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumlarının Cumhurbaşkanlığınca uygun görülen pozisyonlarına bu Esaslar kapsamında yapılacak sözleşmeli personel alımlarında, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uygulanabilir.” gereği sözlü sınav uygulanacaktır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMAN

            Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden giriş yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

            Adaylardan sisteme yüklenen belgelerin asılları gerekli görülmesi halinde istenebilecektir.

Adayların başvurularım ekranından ilan sürecinde başvurularının durumunu takip etmeleri gerekmektedir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı tarafından başvuru evrakları kontrole tabi tutulacak ve eksik, yanlış, hatalı veya doğrulaması yapılamayan belge yüklenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde başvuru reddedilecektir.

İlgili pozisyona müracaat eden adayların kabul edilen başvuruları ilan sisteminde “Başvuru Kabul Edildi” ibaresi ile görüntülenmektedir. Adayların yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksikliklerden dolayı reddedilen başvurularına ait düzeltmeleri, ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir.

Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksikliklerden; başvurunun tamamlanıp/tamamlanmadığı ve onaylanıp/onaylanmadığından adaylar sorumlu olacaktır. Başvuruyu sonlandırmak verilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul etmek anlamına gelmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile sorgulanacak olup, tercih edilen pozisyonda istenen öğrenim/mezuniyet durumu ile uygun olmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olması ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunun bulunmadığını belgelendirmesi gerekmektedir.

Tecrübe/Deneyim istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda tecrübelerini gösterir belgenin ( E-Devlet üzerinden belge doğrulama yapabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkodlu SGK hizmet dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak görev ve hizmetini gösterir kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış belge) sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru işlemleri 07/06/2024 saat 09:00’da başlayıp 28/06/2024 saat 17:00’da sonlanacaktır.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

İlan süreci sonunda sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (OnBeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (www.personel.gazi.edu.tr) ilan edilecektir.

“Avukat” pozisyonu dışında diğer pozisyonlar için açık iş sayısının asil aday haricinde 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar puan sıralamasına göre çağırılacaktır.

Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup “Avukat” pozisyonu hariç diğer pozisyonlar için herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.

Avukat Pozisyonu için KPSS (B) grubu puan sırasına konularak pozisyonunun on katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Avukat pozisyonu için mesleki bilgi düzeyi, genel kültür düzeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık düzeyi, özgüveni, liyakati, muhakeme yeteneği ve ikna kabiliyeti düzeyini ölçer nitelikte sözlü sınav uygulanacaktır. Yapılacak sözlü sınavın uygulamasına ilişkin esaslar, sınav takvimi ve sınav konularının kapsamına ait bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesi duyurular kısmında yayımlanacaktır.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde adaylar sözleşme yapmaya davet edilecektir.

Tüm pozisyonlar için Rektörlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında, ilanda veya ilan edilen her pozisyonda iptal ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

İlana ilişkin bütün süreçler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfası (www.personel.gazi.edu.tr) adresinden duyurulacak olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

SORU VE TEKNİK YARDIM İÇİN:

İş ve işlemlerin aksamaması adına tüm sorular ve teknik yardım için lütfen e-posta adresimizden bizimle iletişime geçiniz. 

E-posta: personelilan@gazi.edu.tr

1 Kişi

Fizyoterapist
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.
- KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.
 
Gereklilikler
Mezuniyet Bilgisi FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON - Bölümlerinden mezun olmak
2022 Lisans KPSS/P3 Sonuç Belgesi
KPSS Sonuç Belgesi