29.12.2020 Öğretim Elemanı Alımı İlanı

Başvuru Yapılamaz

Son Başvuru Tarihi: 13.01.2021

8 Açık Kontenjan
29.12.2020 tarih ve 31349 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Elemanı alımına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu ilana başvuru yapmak için ilgili pozisyon üzerine tıklayınız. İlana son başvuru tarihi 13.01.2021 tarihidir. İlgili birim "Giriş Sınavı Jürisi" tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda başvurunuza ilişkin yüklediğiniz belgelerin onaylanıp onaylanmadığını bu sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Tüm belgeleriniz onaylandığında başvurunuz kabul edilmiştir. İlan başvuru veya ön değerlendirme aşamasında İlgili sistemdeki sayfanızda "Başvurunuz Kabul Edildi" ibaresini görmeden başvurunuz geçerli sayılmayacaktır. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen tarihte ilgili birim web sayfasında yayımlanacaktır. Diğer sorularınız için ilanın çıkıldığı ilgili birim ile irtibata geçiniz.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular e-devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 1. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

 1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe), (İlgili sekmeden indirilecek dilekçe örneğinin, doldurulduktan sonra ıslak olarak imzalanması ve bu şekliyle taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 2. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.) 
 3. ÖZGEÇMİŞ: (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir .) 
 4. ASKERLİK DURUM BELGESİ: (Erkek Adaylar İçin) (E Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 5. MEZUNİYET BELGELERİ: (E Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 6. ÖĞRENCİ BELGESİ: (Araştırma görevlisi başvuruları için Yüksek lisans veya Doktora öğrenci belgesi) (E Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 7. TRANSKRİPT: (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge) (E Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 8. ALES BELGESİ: (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.) (E Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 9. FOTOĞRAF:(Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
 10. YABANCI DİL BELGESİ : (Veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Dil Belgesi) ((Sorgulama kodu okunabilir olmalı.) (E Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir.)
 11. TECRÜBE DURUMUNU GÖSTERİR BELGE: (İlan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarında belirtilen açıklamaya bağlı olarak alınacak onaylı belge)
 12. HİZMET BELGESİ: (Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)
 13. ADLİ SİCİL KAYDI BELGESİ (E-Devlet üzerinden alınacak belge de geçerlidir.)

B) AÇIKLAMA:

(1)  Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.

(2) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

C) MUAFİYET:

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Başvurularda ALES puanı 70 kabul edilir.

2. Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. Maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

D) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR:

 1. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
 2. Son başvuru tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
 3. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
 4. Sınavlar aynı gün yapılacağından ilgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.
 6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.
 7. Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
 8. 06.02.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.
 9. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde ilanda belirtilen internet sitesinde yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 10. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 

E) BAŞVURU TAKVİMİ:

 

Duyuru Başlama Tarihi: 29/12/2020

Son Başvuru Tarihi: 13/01/2021

Ön Değerlendirme Tarihi:29/01/2021

Giriş Sınav Tarihi: 05/02/2021

Sonuç Açıklama Tarihi: 12/02/2021

Pozisyon Şartları
Pozisyon Gereklilikleri
Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
NÜFUS CÜZDANI SURETİ
Özgeçmiş (son)
Askerlik durum belgesi
LİSANS BELGESİ
Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi
Transkript
ALES Sonuç Belgesi
FOTOĞRAF
YABANCI DİL BELGESİ
Hizmet belgesi
Adli Sicil Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Pozisyon Şartları
Pozisyon Gereklilikleri
Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
NÜFUS CÜZDANI SURETİ
Özgeçmiş (son)
Askerlik durum belgesi
LİSANS BELGESİ
Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi
Transkript
ALES Sonuç Belgesi
FOTOĞRAF
YABANCI DİL BELGESİ
Hizmet belgesi
Adli Sicil Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
1 Kişi

Rektörlük

Öğretim Görevlisi (Ders Veren)
4. Derece
Pozisyon Şartları
Pozisyon Gereklilikleri
Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
NÜFUS CÜZDANI SURETİ
Özgeçmiş (son)
Askerlik durum belgesi
LİSANS BELGESİ
YÜKSEK LİSANS BELGESİ
DOKTORA BELGESİ
Transkript
ALES Sonuç Belgesi
FOTOĞRAF
YABANCI DİL BELGESİ
Tecrübe/Deneyim Belgesi
Hizmet belgesi
Adli Sicil Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Pozisyon Şartları
Pozisyon Gereklilikleri
Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
NÜFUS CÜZDANI SURETİ
Özgeçmiş (son)
Askerlik durum belgesi
LİSANS BELGESİ
YÜKSEK LİSANS BELGESİ
Transkript
ALES Sonuç Belgesi
FOTOĞRAF
Çalışma Belgesi
Deneyim Belgesi
Hizmet belgesi
Adli Sicil Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Pozisyon Şartları
Pozisyon Gereklilikleri
Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
NÜFUS CÜZDANI SURETİ
Özgeçmiş (son)
Askerlik durum belgesi
LİSANS BELGESİ
YÜKSEK LİSANS BELGESİ
Transkript
ALES Sonuç Belgesi
FOTOĞRAF
Tecrübe/Deneyim Belgesi
Hizmet belgesi
Adli Sicil Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Pozisyon Şartları
Pozisyon Gereklilikleri
Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
NÜFUS CÜZDANI SURETİ
Özgeçmiş (son)
Askerlik durum belgesi
LİSANS BELGESİ
YÜKSEK LİSANS BELGESİ
Transkript
ALES Sonuç Belgesi
FOTOĞRAF
YABANCI DİL BELGESİ
Tecrübe/Deneyim Belgesi
Hizmet belgesi
Adli Sicil Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Pozisyon Şartları
Pozisyon Gereklilikleri
Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
NÜFUS CÜZDANI SURETİ
Özgeçmiş (son)
Askerlik durum belgesi
LİSANS BELGESİ
Uzmanlık Belgesi
Transkript
ALES Sonuç Belgesi
FOTOĞRAF
YABANCI DİL BELGESİ
Hizmet belgesi
Adli Sicil Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.
Pozisyon Şartları
Pozisyon Gereklilikleri
Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
NÜFUS CÜZDANI SURETİ
Özgeçmiş (son)
Askerlik durum belgesi
LİSANS BELGESİ
Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
Transkript
ALES Sonuç Belgesi
FOTOĞRAF
YABANCI DİL BELGESİ
Hizmet belgesi
Adli Sicil Belgesi
Bu pozisyon için başvuru aşaması bitmiştir.